POLÍTICA DE PRIVACITAT

JAVIER MARTÍNEZ BORBÓN, mitjançant la present Política de Privacitat, informa als seus USUARIS del lloc web, sobre la seva política respecte al tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recopilades per la navegació o la contractació de serveis a través del nostre lloc web.

En aquest sentit, JAVIER MARTÍNEZ BORBÓN l’informa de que les seves dades seran tractades de conformitat amb les normes vigents respecte a la política de privacitat, d’acord amb el que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD).

L’ús d’aquesta pàgina web implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat.

Responsable del Tractament

JAVIER MARTÍNEZ BORBÓN és titular de la pàgina web terapiasalternativas.net

Domicili social: Sant Quintí, 72-84 – 08041 – Barcelona

Telèfon: 699 981 267

Correu electrònic: xavi@terapiasalternativas.net

1. Obtenció de les dades

JAVIER MARTÍNEZ BORBÓN informa que les dades que s’obtenen a través de la nostra pàgina web, els formularis de la mateixa i els rebuts per correu electrònic, són aquelles que se’ns faciliten voluntàriament per l’usuari, les que es deriven de relacions i comunicacions amb l’empresa i informació que sigui legítimament extraïble de les dades que tractem.

De la mateixa forma, també obtenim dades a través de la informació de tercers que ens proporcioni el propi usuari o terceres persones, previ consentiment del mateix, existint una base legítima.

2. Finalitat de l’obtenció i recollida de dades

JAVIER MARTÍNEZ BORBÓN tractarà les dades que li siguin facilitades amb l’objectiu d’oferir-li els productes i/o serveis que ens hagin estat contractats, gestionar les seves consultes o peticions i qualsevol altre supòsit que sigui necessari per a complir les relacions comercials que mantingui amb nosaltres.

Així mateix, també es tractaran les dades per remetre-li comunicacions comercials, sempre amb el seu consentiment previ, així com per analitzar hàbits de navegació.

En cas de voler formar part de l’equip d’JAVIER MARTÍNEZ BORBÓN, es tractaran les dades dels usuaris i la documentació que ens sigui facilitada, amb la finalitat de valorar el perfil del/de la candidat/a i considerar-lo per a possibles vacants a l’empresa.

3. Tractament de dades

3. Tractament de les dades

“De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de JAVIER MARTÍNEZ BORBÓN amb CIF 43422765F i domicili social situat al C/SANT QUINTI 84, LOCAL 08041, BARCELONA, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès.

En compliment amb la normativa vigent, JAVIER MARTÍNEZ BORBÓN informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.

Mentrestant no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han sigut modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que disposem del seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.

JAVIER MARTÍNEZ BORBÓN informa que procedirà a tractar les dades de manera licita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. Es per això que JAVIER MARTÍNEZ BORBÓN es compromet a adoptar totes les mesures raonables per a que aquestes es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractaments, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament de les mateixes, dirigint la seva petició a la direcció postal indicada més a dalt o al correu electrònic xavi@terapiasalternativas.net.

A la seva vegada, li informem que pot contactar amb el delegat de Protecció de Dades de JAVIER MARTÍNEZ BORBÓN, dirigint-se per escrit a la direcció de correu dpo.cliente@conversia.es o al telèfon 902 877 192.

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Amb enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la Política de Privacitat de JAVIER MARTÍNEZ BORBÓN.

4. Comunicació d’informació a tercers

JAVIER MARTÍNEZ BORBÓN informa als seus usuaris de que les seves dades personals no seran cedides a terceres organitzacions, amb l’excepció de que aquesta cessió de dades estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat del tractament. En aquest últim cas, només es portarà a terme la cessió de dades al tercer quan JAVIER MARTÍNEZ BORBÓN disposi del consentiment exprés de l’usuari.

Es possible que alguns dels nostres proveïdors, per exemple Google, processin dades fora de les fronteres de la Unió Europea. En aquest casos, exigim al proveïdor estar adscrit a un protocol d’adequació de protecció de dades aprovat per la Unió Europea.

5. Temps de conservació de les dades

JAVIER MARTÍNEZ BORBÓN conservarà totes les dades de l’usuari fins el moment en que sol·liciti expressament la seva supressió o, pel contrari, fins que acabi la relació empresarial que l’uneix amb la nostra empresa. En aquest cas, les dades es suprimiran quan s’hagin acomplert els termes legals previstos.

6. Drets dels usuaris

Vostè sempre podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat d’acord amb el previst en la normativa legal vigent en matèria de política de privacitat.

Per a fer ús d’aquest drets, haurà de dirigir-se mitjançant comunicació escrita, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), a la següent adreça:

JAVIER MARTÍNEZ BORBÓN, Sant Quintí, 72-84 – 08041 – Barcelona, España

o mitjançant correu electrònic: xavi@terapiasalternativas.net

7. Responsabilitats dels usuaris

L’usuari es responsabilitza de que totes les dades que es facilitin i s’enviïn a JAVIER MARTÍNEZ BORBÓN són verídiques, exactes, actualitzades, vigents i autèntiques. Així mateix, també és responsable del consentiment que es dona a l’empresa per al seu tractament i utilització. De la mateixa manera, l’usuari es fa responsable de les dades a tercers que ens pugui facilitar, respecte als quals està obligat a tenir el seu consentiment exprés.

8. Legislació i jurisdicció

El fet d’entrar en el lloc web i a les aplicacions de JAVIER MARTÍNEZ BORBÓN implica l’acceptació de les condicions disposades en la present Política de Privacitat. En cas de no acceptar aquestes condicions, haurà d’evitar utilitzar i visitar la nostra pàgina web.

Tot tipus d’inconvenient i controvèrsia que es pugui donar, es regirà per la legislació espanyola i es sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat més propera al domicili social de JAVIER MARTÍNEZ BORBÓN.

MÉS INFORMACIÓ